Plan de Igualdad

Berdintasun plana 2024-2027 Plan de Igualdad

 

Planak bi ardatz ditu:
Barne-kudeaketa eta kirol-kudeaketa.
Barne-kudeaketak 6 helburu ditu:

Kudeaketa eta Gobernua

1) Emakumeen presentzia eta parte-hartzea handitzea zuzendaritzan eta gobernu-organoetan.
2) Berdintasuna sustatzen duten pertsonen kudeaketa egitea
3) Federazioaren kudeaketan genero-ikuspegia txertatzea
4) Komunikazio inklusiboa eta ez-sexista egitea
5) Federazioa osatzen duten pertsonak prestatzea eta sentsibilizatzea
6) Berdintasunarekiko konpromisoa hartzea eta hori sustatzeko egitura bat artikulatzea.

Kirol-kudeaketa 3 ardatzek osatzen dute, eta 7 helbururen bidez garatzen dira:

Kirola egitea, balioak, ahalduntzea.

Emakumeen presentzia sustatzea kirol-jardueran

1)Emakumeen, teknikarien eta irakasleen presentzia handitzea
2) Denboraren erabilera sustatzea eta emakumeen eta gizonen parte-hartzea bultzatzea.

Baliabideen antolaketa erantzukidea

 • Emakumeen eta gizonen berdintasuna bermatuko duten baliabide ekonomikoak bideratzea
  2) Giza baliabideek eta baliabide materialek desberdintasunik sor ez dezaten bermatzea.

Emakumeen aurkako indarkeria desagerraraztea

1) Sentsibilizazioa eta prebentzioa lantzea
2) Jazarpen-salaketa/-kasuen aurrean jardutea

Emaitza, datozen 4 urteetan garatu beharreko 31 ekintza biltzen dituen plana.

PLANA/ El Plan

El plan se articula mediante dos ejes:

La gestión interna y la gestión deportiva.

La gestión interna desarrolla 6 objetivos:

            Gestión y Gobierno

 • Aumentar la presencia y participación de las mujeres en la dirección y órganos de gobierno.
 • Realizar una gestión de personas que promueva la igualdad
 • Integrar la perspectiva de género en la gestión de la Federación
 • Realizar una comunicación inclusiva y no sexista
 • Formar y sensibilizar las personas que forman la federación
 • Adquirir el compromiso con la igualdad y articular una estructura para fomentarla.

La gestión deportiva la forman 3 ejes que se desarrollan mediante 7 objetivos:

            Práctica deportiva, valores, empoderamiento.

 • Fomentar la presencia de las mujeres en la práctica deportiva
 • Aumentar la presencia de mujeres y técnicas y árbitras
 • Fomentar el uso del tiempo y que favorezca la participación de mujeres y hombres.

Organización corresponsable de los recursos

 • Destinar recursos económicos que garanticen la igualdad de mujeres y hombres
 • Garantizar que los recursos personales y materiales no generen desigualdades

Erradicación de la violencia contra las mujeres

 • Trabajar la sensibilización y la prevención
 • Actuar ante denuncias/casos de acoso

El resultado, un plan que recoge 31 acciones a desarrollar a lo largo de los próximos 4 años.

 

 

Haurrentzako Babesa

Haurrak eta nerabeak indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateari buruzko Legea, 8/2021 Lege Organikoa, kirolaren eta aisialdiaren, prebentzioaren, detekzio goiztiarraren eta adingabeen aurkako indarkeria-egoeretan esku hartzearen eta ingurune seguruak eraikitzearen arlokoak dira.

Haur eta nerabeen babeserako Protokoloa

 

Protección del menor

La Ley de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia LOPIVI, Ley Orgánica  8/2021, sus objetivos son en el ámbito del deporte y del ocio, la prevención, la detección precoz y la intervención en posibles situaciones de violencia sobre menores y la de construir entorno seguros.

Protocolo de Protección de la infancia y adolescencia

Contacto - Kontaktua

 

SALAKETAK KOMUNIKATZEKO BIDEAK

Federazioak telefono-zenbaki bat eta posta elektroniko bat ditu, sexu-abusu edo -jazarpen edo sexuan oinarritutako jazarpen baten biktima den edo egoera horren berri edo susmorik duen edozein pertsonak kexa edo salaketa aurkez dezan, bai eta protokoloari buruzko edozein informazio edo lotutako informazioa eska dezan ere. Federazioko konfiantzazko pertsonen ardurapean egongo dira komunikabide horiek.

 • Telefonoa: 943051365.
 • Helbide elektronikoa: Helbide elektroniko hau spambot-etatik babestuta dago. JavaScript gaituta izan behar duzu ikusi ahal izateko.

Era berean, Euskal Kirol Federazioen Batasunak bere web-orriko arreta bulego birtualean salaketak

Continue Reading

Jarduteko jarraibideak

KIROL-FEDERAZIOENTZAKO JARRAIBIDEAK, SEXU-JAZARPEN ETA –ABUSU ETA SEXUAN OINARRITUTAKO JAZARPENAREN AURREAN


HELBURU OROKORRA

Alde batetik, kirol-eremua da emakumeen eta gizonen arteko egiturazko desberdintasuna nabarmenena den arloetako bat. Bestalde, adierazi behar da haurrak eta nerabeak eta emakumeak bereziki kalteberak direla sexu-delituen aurrean gizarte-maila guztietan, eta bai kirol-arloan ere.

Horiek horrela, Euskal Kanoe Federazioak jarduera-jarraibide batzuk onartu ditu, helburu orokorra dutenak kirol federatuaren jardueraren esparruan gerta daitezkeen sexu-jazarpena eta -abusua eta sexuan oinarritutako jazarpena prebenitzea eta, gertatuz gero, haiei modu eraginkorrean aurre egitea.


APLIKAZIO-EREMUA

Jarraibide hauen aplikazio-eremua hedatzen da kirol-federazioaren jardueretan parte hartzen duten pertsona fisiko eta juridiko guztiengana.


KONFIANTZAZKO PERTSONA

Federazioak arduradun tekniko bat jarriko du —nahi eta nahi ez emakumezkoa—, jarraibide hauek betetzeko erantzukizuna izango duena eta haiek dinamizatzeaz eta ondo funtzionatzeaz arduratuko dena. Nahitaez prestakuntza berezia izango du berdintasunaren alorrean eta sexu-abusuaren eta -jazarpenaren eta sexuan oinarritutako jazarpenaren alorrean, eta bere lana izango da sexu-abusuaren edo -jazarpenaren edo sexuan oinarritutako jazarpenaren salaketa orori konfidentzialtasunez erantzutea eta dagokion jardun-prozedura dinamizatzea. Entitateko konfiantzazko pertsona:

 

 • OLATZ ALKORTA AGIRREGABIRIA, IDAZKARIA (izen-abizenak eta kargua)


JARDUTEKO PROZEDURA

Salaketa aurkeztearekin hasten da prozedura, eta aurkezten duena biktima bera izan daiteke, edo sexu-abusu edo -jazarpeneko edo sexuan oinarritutako jazarpeneko egoera baten berri edo haren susmoa duen beste edozein pertsona.

Konfiantzako pertsonak, datu objektiboen lehen analisia egin ondoren, aukera hauek ditu:

 1. Salaketa izapidetzeko ez onartzea, baldin eta agerikoa bada planteatutakoa ez dela protokolo honen eremukoa.
 2. Prozedura informal bat hastea.
 3. Egoerak: jokabideak falta arintzat har daitezkeenean, salbu eta biktimak pentsatzen badu komeni dela zuzenean prozedura formalera jotzea; edo, jokabide sexistak izanik ere, ez badira sexu-abusu eta -jazarpen edo sexuan oinarritutako jazarpenaren mailara iristen, baina denboraren poderioz hala izan badaitezke, berriro gertatzen badira.
 4. Helburua: arazoa estraofizialki konpontzea, edo ez bilakatzea sexu-abusu edo -jazarpen edo sexuan oinarritutako jazarpen-auzia.
 5. Amaiera: alderdien artean kexa ebazteko akordioa dagoenean.
 6. Prozedura formal bat izapidetzen hastea. Horretarako, kasua kirolean gertatzen diren sexu-abusu eta -jazarpenei eta sexuan oinarritutako jazarpenei aurre egiteko Eusko Jaurlaritzak eta Basque Team Fundazioak duten Zure Taldekoak Gara izeneko arreta-zerbitzura bideratzeko aukera izango da.
 7. Egoerak: jokabideak falta astunak edo oso astunak direnean, edo biktimak, prozedura informal batetik igaro ondoren ez duenean konponbiderik lortzen edo salatutako jokabideak behin eta berriz gertatzen direnean.
 8. Helburua: salaketari buruzko ikerketa-prozesu formal bat garatzea.
 9. Amaiera: salaketa artxibatzea edo diziplina-neurriak edo, hala badagokio, neurri zuzentzaileak ezartzea, bai federazioaren diziplina-araubidean, bai egitateak gertatu diren entitateko lan-harremanen edo boluntariotza-harremanen eremuan.

SALAKETAK KOMUNIKATZEKO BIDEAK

Federazioak telefono-zenbaki bat eta posta elektroniko bat ditu, sexu-abusu edo -jazarpen edo sexuan oinarritutako jazarpen baten biktima den edo egoera horren berri edo susmorik duen edozein pertsonak kexa edo salaketa aurkez dezan, bai eta protokoloari buruzko edozein informazio edo lotutako informazioa eska dezan ere. Federazioko konfiantzazko pertsonen ardurapean egongo dira komunikabide horiek.

 • Telefonoa: 943051365.
 • Helbide elektronikoa: Helbide elektroniko hau spambot-etatik babestuta dago. JavaScript gaituta izan behar duzu ikusi ahal izateko.

Era berean, Euskal Kirol Federazioen Batasunak bere web-orriko arreta bulego birtualean salaketak egiteko aukera bideratuko du.

 • Telefonoa: 946 232 689
 • Helbide elektronikoa: Helbide elektroniko hau spambot-etatik babestuta dago. JavaScript gaituta izan behar duzu ikusi ahal izateko.
 • Web: https://euskalkirola.eus/

Honez gain, hala nahi duten pertsonak zuzenean jar daitezke harremanetan Eusko Jaurlaritzaren «Zure Taldekoak Gara» zerbitzuarekin (kirolean gertatzen diren sexu-abusu eta -jazarpenei eta sexuan oinarritutako jazarpenei aurre egiteko Eusko Jaurlaritzak eta Basque Team Fundazioak duten arreta eta aholkularitza espezializatuko zerbitzua).

 • Telefonoa: 688 671 000
 • Helbide elektronikoa: Helbide elektroniko hau spambot-etatik babestuta dago. JavaScript gaituta izan behar duzu ikusi ahal izateko.
 • Web: https://www.euskadi.eus/zuretaldekoakgara/

Hiru aukera horiek daudenez, salatzaileak erabakiko du nahiago duen federazioarekin berarekin, Euskal Kirol Federazioen Batasunarekin edo administrazio publikoak eskainitako zerbitzuarekin komunikatu.


SEXU-JAZARPEN ETA -ABUSUAK ETA SEXUAN OINARRITUTAKO JAZARPENA PREBENITZEKO ETA ZEHATZEKO TRESNAK

Hartutako neurriak eraginkorrak izan daitezen, tresna hauek diseinatu dira:

 1. Lankidetza-hitzarmena, Euskal Kanoe Federazioaren eta Eusko Jaurlaritzako Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritzaren artekoa.
 2. Sexu-jazarpen eta -abusuak eta sexuan oinarritutako jazarpena prebenitzeko eta zehatzeko araudia.

 

Competiciones 2020 - Txapelketak 2020

Competiciones 2020 / Txapelketak 2020

 

UR LASAIAK

AGUAS TRANQUILAS

 

DATA

Fecha  

TXAPELKETA 

Competición

TOKIA 

Lugar

DISTANTZIA 

Distancia 

EMAITZAK 

Resultados

2020/01/11

11/01/2020

1.go Kontrola

I. Control

Irun

5km

 

Archivo:PDF file icon.svg - Wikipedia, la enciclopedia libre

 2020/02/22

22/02/2020


Gipuzkoako Txapelketa

Cto.  Gipuzkoa

Zumaia

5km

 Archivo:PDF file icon.svg - Wikipedia, la enciclopedia libre

 2020/03/01

01/03/2020

 

Euskadiko Txapelketa

Cto. Euskadi

bestelako Informazioa

información adicional

 Irun

5km 

Archivo:PDF file icon.svg - Wikipedia, la enciclopedia librekluben sailkapena/ clasificación clubes
 

2020/03/07

07/03/2020

Bizkaiako Txapelketa

Cto.Bizkaia

Plentzia 5km  Archivo:PDF file icon.svg - Wikipedia, la enciclopedia libre

 2020/03/08

08/03/2020

BERTAN BEHERA/ CANCELADA

Euskadiko K-2Txapelketa

Cto.Euskadi K-2

 
Pasaia 5km  

 2020/08/15

15/08/2020

BERTAN BEHERA/ CANCELADA

 

Bizkaiako Txapelketa

Cto.Bizkaia

 Legutio 500m  

 

  

INFANTILAK/ INFANTILES

 

 

DATA 

 Fecha  

TXAPELKETA 

Competición

TOKIA 

Lugar

Resultados

 2020/05/30

30/05/2020

BERTAN BEHERA/ CANCELADA

Euskadiko Infantilen Txapelketa

Cto. Euskadi Infantiles

 Legutio  

 

ESTILO LIBREA

COPA DE EUSKADI DE ESTILO LIBRE

ARAUDIA / REGLAMENTO

DATA

Fecha  

TXAPELKETA 

Competición

TOKIA 

Lugar

Resultados

maiatza amaiera/ finales mayo

BERTAN BEHERA/ CANCELADO

Euskadiko Rodeo Txapelketa

Cto. de Euskadi de Rodeo

Murillo de Gállego/ Orthez/ Santa Cara
 

abuztu amaiera-iraila hasiera/ finales agosto- principios de septiembre

BERTAN BEHERA/ CANCELADO

1.go Proba

 

1ª Prueba

Orthez  
 

*Por confirmar

 

ITSAS KAYAKA

KAYAK DE MAR

EUSKADIKO ITSAS-KAYAK KOPA XIV  COPA DE EUSKADI DE KAYAK DE MAR

ARAUDIA / REGLAMENTO

SAILKAPENA / CLASIFICACIÓN

KIROLARIEN RANKING-A Deportistas

DATA 

Fecha 

TXAPELKETA 

Competición

TOKIA 

Lugar

EMAITZAK

Resultados

 2020/05/10

10/05/2020

BERTAN BEHERA/ CANCELADA

1.go Txapelketa- Pasaiako Zeharkaldia/ 1ªCompetición. Travesía de Pasaia *
Kartela/ Cartel
 
Pasaia

 
 

2020/06/14

14/06/2020

BERTAN BEHERA/ CANCELADA

2. Proba. Plentzia- Billano *

2ª Competición. Plentzia - Billano *

Kartela

Klubaren gonbidapena/ Invitación club

Plentzia  

 2020/07/12

20/07/2020

BERTAN BEHERA/ CANCELADA

 

GIPUZKOAKO TXAPELKETA

Cto. Gipuzkoa

Kartela/ Cartel

  Zumaia - Sakoneta  

 2020/08/01

01/08/2020

 Euskadiko Txapelketa
Cto. Euskadi
 
Ibilbidea/ Recorrido
Hondarribia  
 Archivo:PDF file icon.svg - Wikipedia, la enciclopedia libre

2020/08/08

08/08/2020

3. Proba*

3ª Competición. *

Kartela/ Cartel

Donostia  
 Archivo:PDF file icon.svg - Wikipedia, la enciclopedia libre
 

 2020/09/20

20/09/2020

BERTAN BEHERA/ CANCELADA

4. Proba*

 4ªCompetición.*

Kartela/ Cartel

Ibilbidea/ Recorrido

Lekeitio  
 

 *Euskadiko Kopa barruan dauden probak/ Las competiciones que entran dentro de la copa de Euskadi

 

KAYAK POLOA

 

DATA 

Fecha  

TXAPELKETA 

Competición

TOKIA 

Lugar

EMAITZAK

Resultados

 2020/09/19

19/09/2020

Euskadiko Txapelketa

Cto. de Euskadi

Astigarraga  
 
 

 

KAYAK SURFA

 

KAYAK SURF ESKO EUSKADIKO KOPA XII COPA DE EUSKADI DE KAYAK SURF

ARAUDIRA/ REGLAMENTO

SAILKAPEN NAGUSIA/ clasificación Copa

DATA / Fecha  

TXAPELKETA / Competición

TOKIA /Lugar

EMAITZAK

Resultados

 2019/11/02

02/11/2019

1.go Proba

1ª Competición

Kartela/ Cartel

Zurriola

 
 
 

 2020/03/28-29

28-29/03/2020

ATZERATUA/ APLAZADO

2020/10/24

24/10/2020

2. Txapelketa

 2ª Competición

Kartela/ Cartel

 Lekeitio
 

Resultado de imagen de pdf 
 
 

 2020/04/25-26

25-26/04/2020

BERTAN BEHERA/ CANCELADO

3. Txapelketa

 3ª competición

Mundaka  

2020/05/23-24

23-24/05/2020

BERTAN BEHERA/ CANCELADO

4. Proba- Euskadiko Txapelketa

 4ª Competición- Cto. Euskadi

Kartela / Cartel

 
Bakio  

2020/06/06-07

06-07/06/2020

BERTAN BEHERA/ CANCELADO

 

5. Proba

 5ª Competición

Kartela / Cartel

Zurriola  

 2020/09/19-20

19-20/09/2020

ATZERATUA/ APLAZADO

2020/10/24

24/10/2020

6. Txapelketa

 6ª Competición

Barrika  Resultado de imagen de pdf

2020/10/17-18

17-18/10/2020

7. Proba- Gipuzkoako Txapelketa

7ª Competición- Cto. Gipuzkoa

Kartela / Cartel

Zarautz  
 
 

 

EUSKAIKO IBAIETAKO KOPA

XX COPA DE EUSKADI DE RÍOS Y MARATÓN

ARAUDIA/ REGLAMENTO

SAILKAPENA/ CLASIFICACIÓN

 DATA 

Fecha 

TXAPELKETA 

Competición

 TOKIA 

Lugar

DISTANTZIA 

Distancia

EMAITZAK 

Resultados

2020/05/01

01/05/2020

bertan behera/ cancelado

 

 

Euskadiko Maratoi Txapelketa- 1.go proba*

Cto. de Euskadi de Maratón *

1ª Competición

 

Ibilbidea/Recorrido

Getxo 18km 
 

 2020/05/02

02/05/2020

bertan behera/ cancelado

2. Proba

 2ª Competición

 Nanclares de Gamboa    

 2020/05/31

31/05/2020

bertan behera/ cancelado

3. Proba- Urola Ibaiaren Igoera- Jetsiera

3ª competición. Ascenso- Descenso del Urola

Kartela

 Zumaia 12km 
 

 2020/06/13

13/06/2020

bertan behera/ cancelado

4. Proba-Plentzia

4ª Competición. Plentzia

Kartela

Klubaren gonbidapena/ Invitación Club

Ibilgailuen sarrera/ acceso vehículos

Plentzia 10km  


 

2020/07/11

11/07/2020

bertan behera/ cancelado

5. Proba

5ª Competición.

Ibilbidea/ Recorrido

 

 Legutiano  
 

 2020/07/18

18/07/2020

bertan behera/ cancelado

6. Proba- Bidasoa Ibaiaren jetsiera

6ª competición. Ascenso - Descenso del Bidasoa

Klubeko gonbidapena/ Invitación club

Kartela

 Irun  12km

 

 

 

2020/09/12

12/09/2020

bertan behera/ cancelado

 

7. Proba- IV BBKAyak

7ª competición. IV BBKayak

 Bilbo     12km
 

2020/09/13

13/09/2020

bertan behera/ cancelado

 

8. Proba- Butron ibaiaren Igoera- Jetsieta

Aitor Saenz de Ojer-en Oroimenez

8ª Competición. Ascenso - Descenso Ría de Butron.

Memorial Aitor Saenz de Ojer 

Ibilbidea / Recorrido

Planoa

Oharra/ Nota

Plentzia    
 

2020/08/29

29/08/2020

bertan behera/ cancelado

 Urola igoera-jetsiera kadeteentzako Zumaia    

* porteos

 

SLALOM-A

ARAUDIA/ REGLAMENTO

EUSKADIKO KOPAKO SAILKAPEN NAGUSIA/ Clasificación Final Copa Euskadi Slalom

DATA / Fecha  

TXAPEKETA / Competición

TOKIA / Lugar

EMAITZAK

Resultados

 2019/12/15

15/12/2019

1.go Proba

1ª Competición 

     Bergara

 Resultado de imagen de pdf

 

 2020/01/11

11/01/2020

2. Proba

2ª Competición

 San Miguel

 

Resultado de imagen de pdf

kluben sailkapena/ Clasificación clubes

 

 2020/02/22

22/02/2020

3. Proba

3ª Competición

San Miguel  

Resultado de imagen de pdf

Kuben sailkapena/ clasificación clubes

 2020/05/23

23/05/2020

bertan behera/ cancelado

4. Proba. Gipuzkoako Txapelketa

4ª Competició- Cto. Gipuzkoa

Orthez

 
 

 

 

 2020/07/25

25/07/2020

bertan behera/ cancelado

5. Proba- Euskadik Txapelketa

5ª competición- Cto. Euskadi 

Pau  
 

 

 

Begoña Lazkano Europako txapeldunordea

Begoña Lazkano (Donostia Kayak K.E.) Europako txapeldunorde izendatu berri da K-2 1000m proban, Laia Pelach kataluniarrarekin batera.
Higinio Rivero (Barrika P.T.) izango da 16: 20ean VL2 200m proban lehiatuko den hurrengo eta azken euskalduna. Domina eskuratzeko aukera haundiak dituena.
Honekin, euskal palisten parte-hartzea itxiko da, Iñigo Peñak (Itxas-Gain Zumaiako Urola Itsas-adarreko P.K.) uko egin baitzion Olinpiar Jokoak prestatzeari.

Contactar

Paseo Anoeta 7 / Anoeta Pasealekua 7

Donostia - San Sebastian

Gipuzkoa

20014

Email: Helbide elektroniko hau spambot-etatik babestuta dago. JavaScript gaituta izan behar duzu ikusi ahal izateko.

Tel: 943 051365

Colaboradores

 

  A BILIN 21